Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Přístrojové vybavení Centra AdMaS

Při své výzkumné a vývojové činnosti naplno využíváme špičkového přístrojového vybavení, které umožňuje zvyšovat přidanou hodnotu výsledků naší vědecké činnosti v oblasti základního výzkumu, a zásadně rozšiřuje možnosti spolupráce s našimi smluvními partnery.

Letecký laserový skener - LiDAR

Letecký laserový skener - LiDAR

Letecký laserový skener slouží pro pořizování prostorových dat o území.

Přenosný vysokorychlostní měřicí systém pro hodnocení stavu povrchů vozovek

Zařízeni Hawkeye 1000 slouží pro zjišťování hodnoty makrotextury povrchu vozovky MPD a mezinárodního indexu nerovnosti IRI.

Segmentový zhutňovač k výrobě zkušebních těles

Segmentový zhutňovač je zařízení na hutnění asfaltových směsí do obdélníkové formy. Pro hutnění lze upravovat výslednou tloušťku desky.

Laboratorní multifunkční vysokostřižná míchačka

Laboratorní mixer Silverson L5M je laboratorní mixer s ovládáním pomocí multifunkčního displeje a tlačítek vhodný pro míchání kapalin v objemu 1 ml až 12 litrů. Míchadlo slouží pro míchání, emulgaci, homogenizaci, mletí a rozpouštění.

Rotační reometr KINEXUS

Zařízení je používáno pro sledování vlastností asfaltových pojiv, umožní popsat vlastnosti asfaltů v celém rozsahu teplot a zatížení a umožní navrhovat a hodnotit možné přísady pro zlepšení vlastností asfaltů.

Zařízení pro stanovení odolnosti asfaltového pojiva proti stárnutí metodou RTFOT

Stárnutí asfaltových pojiv ve vrstvách asfaltových směsí se stává v posledních letech široce diskutovaným problémem. Jednou z možností laboratorního simulování stárnutí asfaltových pojiv je použití metody RTFOT (Rolling Thin Film Oven Test).

XRD včetně Rietveldovského rozhraní, vysokoteplotní komůrky a SAXS

XRD včetně Rietveldovského rozhraní, vysokoteplotní komůrky a SAXS

XRD Empyrean společně s ovládacím software Data Collector je mutifunkční zařízení pro analýzy s využitím X-ray difrakce. Přístroj je v základní konfiguraci vybaven goniometrem s rentgenovou katodou Cu K α a detektorem PIXcel 3D.

Georadar

Georadar

Georadar "vidí" do pevných látek. Materiály a vrstvy rozlišuje podle jejich vodivosti a permitivity. Je to nedestruktivní měřící metoda. Měření se provádí většinou z povrchu země. Naměřená data se ihned převádí na obrázek, ze kterého je pak patrná struktura a rozhraní materiálů pod místem měření.

Termogravimetr - Mettler Toledo DSC1

Termogravimetr - Mettler Toledo DSC1

Přístroj Mettler Toledo TGA/DSC 1 je určen pro DTA analýzu, což je dynamická, tepelně analytická metoda, která je založena na měření rozdílů teplot mezi zkoušeným materiálem a inertním standardem (u tohoto přístroje je standard virtuální) současně zahřívanými v peci.

UV / VIS / NIR Spektrometr Lambda 1050

UV / VIS / NIR Spektrometr Lambda 1050

Přístroj slouží pro měření pohltivosti materiálů v oblasti UV až IR. Dále je možné provádět měření složení materiálů na základě pohltivosti spekter v roztocích.