Děláme světový výzkum
pro praktické využití

Open Access k vybrané výzkumné infrastruktuře centra AdMaS

AdMaS - Výzva k podávání projektů v rámci Open Access

Výzva k podávání vědeckovýzkumných projektů vyžadujících přístup k výzkumným zařízením centra AdMaS

Datum zveřejnění: 10. března 2015

Výzva k podávání projektů v rámci Open Access byla ukončena dne 7.9.2015

1. Výzva k podávání projektů

AdMaS – Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie – je nově ustavené centrum v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (prioritní osa 2) evropských center excelence (dále uváděno pouze jako “AdMaS”). Bylo podpořeno  zejména prostřednictvím OP VaVpI a spolufinancováno pomocí fondů EU a státního rozpočtu České Republiky (registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0097). AdMaS působí v rámci Stavební fakulty VUT Brno.

1.1. Účel výzvy

Záměrem této výzvy je otevření výzkumných zařízení centra AdMaS externím uživatelům se zajímavými vědeckými projekty z České republiky a celého světa.

1.2. Vhodní uživatelé

  • Výzkumné organizace a individuální vědečtí pracovníci provádějící výzkum & vývoj & inovace, např. univerzity a jiné výzkumné instituce,
  • Společnosti, které mají zájem o spolupráci s AdMaS v rámci smluvního výzkumu.

1.3. Dostupné vybavení a služby

  • Letecký skener LIDAR CP 780 - viz popis zde
  • Formulář žádosti pro zpřístupnění infrastruktury je možné stáhnout zde
  • Mobilní mapovací systém VMX 450 – viz popis zde
  • Formulář žádosti pro zpřístupnění infrastruktury je možné stáhnout zde

1.4. Hodnotící proces

Během hodnotícího procesu budou hodnotiteli centra AdMaS (výzkumní a administrativní pracovníci, technici) posouzeny následující aspekty:

  • Technická uskutečnitelnost prezentovaného výzkumného projektu
  • Vědecká hodnota (vědecká a technologická excelence)

Všichni žadatelé budou informováni o výsledku hodnotícího procesu v průběhu  dvou měsíců od odevzdání formuláře projektové žádosti. Komunikace s vybranými žadateli ohledně provedení jejich výzkumu bude zahájena bezprostředně poté, co bude učiněno dané rozhodnutí. 

1.5. Stanovená lhůta

Jedná se o časově neohraničenou výzvu. Všechny obdržené projekty budou okamžitě zahrnuty do hodnotícího procesu. Pokud budou kladně ohodnoceny, budou předkladatelé projektu okamžitě vyzváni k navrhované spolupráci.

1.6. Způsob podání žádosti

Vyplňte příslušný formulář žádosti (viz výše) a pošlete jej emailem na adresu openaccess admas@fce.vutbr.cz

1.7. Kontakty

Pro obecné dotazy používe jte, prosím, emailovou adresu openaccess admas@fce.vutbr.cz

2. Obecné podmínky přístupu

2.1. Intelektuální vlastnictví

Intelektuální vlastnictví vytvořené v rámci výzkumného projektu náleží žadateli. V případě, že se jedná o společný výzkumný projekt s vědeckými pracovníky centra AdMaS, mohou výsledky náležet podílejícím se organizacím na základě podmínek sjednaných mezi žadatelem a centrem AdMaS (např. spoluautorství, ocenění).

2.2. Náklady

V rámci Open Access projektu centra AdMaS je použití zmíněných zařízení organizace AdMaS podmíněno pokrytím nezbytných nákladů na provoz infrastruktury a tím, že žadatel projektu nabídne možnost využití případného přiměřeného zisku.

2.3. Bezpečnostní požadavky

Uživatelé se musí řídit veškerými náležitými pravidly týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. AdMaS má právo zveřejnit seznam uživatelů a krátké shrnutí jejich výzkumných projektů v rámci Open Access.

Neexistuje žádný právní nárok na výzkumnou spolupráci v rámci Open Access.

Tato výzva nepředstavuje veřejnou nabídku ani veřejné výběrové řízení.